In bài viết

Có bắt buộc ủy quyền quyết toán thuế cho công ty?

(Chinhphu.vn) – Bà Cao Thùy Giang (Cần Thơ) là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một công ty. Theo ý kiến của đơn vị thuế trường hợp muốn quyết toán thuế bà Giang phải ủy quyền cho công ty, bà hỏi, như vậy có đúng không?

28/05/2018 10:02

Được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay

Bà Giang đã tham khảo Tiết b1, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập từ tiền lương tiền công như sau: "Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi".

Tại Tiết a, Khoản 2, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ".

Theo bà Giang hiểu, trường hợp của bà đủ điều kiện ủy quyền quyết toán, nhưng nếu không muốn ủy quyền thì bà có thể yêu cầu công ty cung cấp chứng từ khấu trừ để tự quyết toán. Bà hiểu như vậy là đúng hay sai?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Cần Thơ có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết a.4.1, Điểm a, Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm thì sẽ ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của bà Cao Thùy Giang trong năm ký hợp đồng lao động trên 3 tháng tại một nơi duy nhất và thực tế bà đang làm việc tại đó, nên khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân bà được ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho bà.

Chinhphu.vn