In bài viết

Có cần xếp ngạch kế toán mới được hưởng phụ cấp trách nhiệm?

(Chinhphu.vn) – Bà Ngô Mai là viên chức của 1 Sở, bà được tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch viên chức thủ quỹ, nhưng không được hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,1. Sau đó, do kế toán của đơn vị bà Mai chuyển công tác, bà được quyết định làm kế toán viên, thôi nhiệm vụ thủ quỹ (đơn vị bà chỉ có 1 mình bà làm kế toán).

13/01/2023 14:02

Bà Mai đã có bằng Đại học kế toán, chứng chỉ bồi dưỡng ngạch Kế toán viên, chứng chỉ kế toán trưởng, chứng chỉ tin học... Vừa qua, sau thời gian đảm nhận công việc kế toán là 2 năm 12 ngày, đơn vị bà Mai có làm tờ trình gửi Sở đề nghị cho bà được hưởng phụ cấp trách nhiệm của công việc kế toán nhưng Sở đã có văn bản trả lời là bà "chưa đủ điều kiện giao phụ trách kế toán và xếp phụ cấp trách nhiệm kế toán cho đến khi dự thi nâng ngạch từ thủ quỹ (06.035) lên ngạch kế toán viên trung cấp (06.032) theo quy định tại khoản 5, Điều 8, Thông tư 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022 của Bộ Tài chính".

Theo bà Mai tìm hiểu trong Thông tư 163/2013/TTLT-BTC-BNV thì để được hưởng phụ cấp trách nhiệm kế toán không có yêu cầu phải xếp ngạch kế toán. Bà Mai hỏi, bà được hưởng phụ cấp của công việc nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Nội dung bà hỏi về phụ cấp trách nhiệm kế toán đối với đơn vị chỉ có 1 người làm kế toán.

Điểm a, Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán quy định: "Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán".

Khoản 1 Điều 51 Luật Kế toán 2015 quy định: "Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây: (a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; (b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán."

Khoản 4 Điều 53 Luật Kế toán 2015 quy định: "Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này và phải thực hiện trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng quy định tại Điều 55 của Luật này."

Khoản 1 Điều 54 Luật kế toán 2015 quy định: "Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này; (b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên; (c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng; (d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng."

Thông tư 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước có quy định về Phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng và Phụ cấp trách nhiệm công việc phụ trách kế toán của đơn vị. Theo đó tại Khoản 1, Điều 6 "Đối với đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm:Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán do người đứng đầu cơ quan, đơn vị kế toán quyết định"; Đồng thời quy định tại Khoản 2, Điều 11 "Người được bổ nhiệm phụ trách kế toánquy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 … được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hằng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở".

Tại các văn bản nêu trên, không có quy định liên quan đến việc xếp ngạch kế toán để được hưởng phụ cấp trách nhiệm phụ trách kế toán hay phụ cấp trách nhiệm kế toán trưởng.

Chinhphu.vn