In bài viết

Có chức danh kế toán trưởng ngân sách cấp huyện?

(Chinhphu.vn) – Bà Hoàng Thị Sinh đang công tác tại Phòng Tài chính-kế hoạch huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La và được giao theo dõi tình hình cấp phát, rút dự toán ngân sách của huyện, lập báo cáo quyết toán ngân sách huyện hàng năm. Các chứng từ cấp tiền cho đơn vị, rút trợ cấp ngân sách huyện do bà ký chứng từ kế toán.

11/09/2017 14:02

Tuy nhiên, bà Sinh không hưởng phụ cấp trách nhiệm kế toán theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ. Bà Sinh muốn biết, như vậy là đúng hay sai? Trường hợp nếu được phụ cấp trách nhiệm bà sẽ được hưởng phụ cấp của kế toán trưởng hay phụ trách kế toán?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 63 Luật Ngân sách Nhà nước: “Kho bạc Nhà nước tổ chức hạch toán kế toán ngân sách nhà nước; tổng hợp số liệu thu, chi ngân sách nhà nước, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp, các cơ quan có liên quan theo chế độ quy định”.

Như vậy, Kho bạc Nhà nước là đơn vị kế toán của các cấp ngân sách, tại Kho bạc Nhà nước địa phương đã bổ nhiệm kế toán trưởng nghiệp vụ cấp tỉnh, huyện tương ứng. Cơ quan tài chính cấp tỉnh, huyện không phải là đơn vị thực hiện kế toán ngân sách nên không bổ nhiệm kế toán trưởng của cấp ngân sách theo quy định của Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ.

Thực tế cơ quan tài chính có phát sinh giao dịch với Kho bạc Nhà nước liên quan đến cấp phát kinh phí ngân sách, vì vậy tại điểm 1.2, Khoản b, Mục 1, Điều 9 Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính đã có hướng dẫn rất rõ về chữ ký thứ hai trên Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký (mẫu số 01a/MTK) đối với từng loại đơn vị, cụ thể:

"Ngân sách cấp huyện: Cán bộ (Phòng tài chính) được giao quản lý các tài khoản chi bằng Lệnh chi tiền, tài khoản ghi thu, ghi chi, tài khoản chi dự toán chi chuyển giao ký chữ ký thứ hai".

Như vậy, tại Phòng Tài chính-kế hoạch không phải thực hiện hạch toán kế toán ngân sách Nhà nước, cán bộ Phòng Tài chính- kế hoạch huyện thực hiện ký trên chứng từ giao dịch với Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 61/2014/TT-BT không phải với chức danh kế toán trưởng đơn vị kế toán.

Do đó, đơn vị không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng ngân sách cấp huyện tại Phòng Tài chính- kế hoạch huyện.

Chinhphu.vn