In bài viết

Có chứng chỉ năng lực thiết kế có được thẩm tra công trình?

(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Lưu Xuân Tuấn (Thanh Hóa) có chứng chỉ hoạt động năng lực thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật. Ông Tuấn hỏi, công ty ông có được tham gia thẩm tra công trình cùng nội dung, cùng hạng hay không?

17/07/2019 06:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 28, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thiết kế xây dựng công trình thì được tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình các cấp tương ứng với hạng năng lực.

Chinhphu.vn