In bài viết

Có được áp dụng sơ tuyển khi lựa chọn nhà đầu tư Dự án BT?

(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Lê An Lâm (Khánh Hòa) đã lập và trình hồ sơ đề xuất Dự án BT (Dự án nhóm C). UBND tỉnh căn cứ Nghị định 15/2015/NĐ-CP, Nghị định 30/2015/NĐ-CP đã ra Quyết định phê duyệt đề xuất dự án đầu tư theo hình thứ

23/05/2020 07:02

Dự án đã tạm dừng trong thời gian qua trên cơ sở Văn bản số 315/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Hiện nay, Dự án đang được triển khai trở lại sau khi có Nghị định 69/2019/NĐ-CP, được đề nghị tiến hành sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư nhưng nếu áp dụng Nghị định 25/2020/NĐ-CP thì dự án nhóm C không áp dụng hình thức sơ tuyển lưạ chọn nhà đầu tư.

Ông Lâm hỏi, Dự án có được phép áp dụng hình thức sơ tuyển để lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định 15/2015/NĐ-CP và Quyết định của UBND tỉnh đã phê duyệt theo quy định chuyển tiếp không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Nội dung về hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đã được quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH14 và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ bao gồm Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020.

Đề nghị ông Lê An Lâm nghiên cứu các quy định pháp luật nêu trên để thực hiện cho phù hợp.

Chinhphu.vn