In bài viết

Có được bảo lưu hệ số lương cũ khi trúng tuyển công chức?

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Thanh Vũ là viên chức phụ trách công nghệ thông tin của một trung tâm công nghệ thông tin thuộc Sở, hệ số lương 3,00. Ngày 1/5 - 31/10/2021, ông xin nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng, có hưởng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa rút BHXH một lần.

21/04/2023 11:36

Từ ngày 1/12/2022, ông Vũ được tiếp nhận vào làm công chức của Văn phòng UBND tỉnh thông qua thi tuyển, phụ trách công nghệ thông tin. 

Ông Vũ hỏi, khi được tuyển dụng vào công chức, ông có được giữ hệ số lương cũ là 3,00 không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì trường hợp người được tuyển dụng hoặc được tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Nghị định này, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức (nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận.

Theo đó, trường hợp của ông Lê Thanh Vũ nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên thì thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH trước ngày tuyển dụng ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận. 

Vì vậy, đề nghị ông liên hệ với cơ quan chức năng của tỉnh để phản ánh và giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn