In bài viết

Có được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hồng Mậu đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1/2009 đến tháng 3/2011 thì công ty cho nghỉ việc. Hiện tại ông Mậu đã nhận được việc làm mới, vậy, ông có được hưởng trợ cấp thất nghiệp cho khoảng thời gian trên không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

15/02/2015 08:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Nguyễn Hồng Mậu như sau:

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thì người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
 
- Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp  đồng làm việc.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thì trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp.

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 nêu trên thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động  hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, ông Nguyễn Hồng Mậu sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện, trường hợp ông Nguyễn Hồng Mậu không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông sẽ được bảo lưu cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn