In bài viết

Có được cắt giảm khối lượng sau khi ký hợp đồng?

(Chinhphu.vn) - Việc quản lý điều chỉnh hợp đồng khảo sát xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của Nhà nước áp dụng cho hợp đồng.

24/07/2020 15:02

Công ty của ông Đinh Xuân Trọng (Hà Nội) trúng thầu một hợp đồng tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công. Hồ sơ dự thầu của công ty áp dụng đúng như khối lượng khảo sát đã đưa ra trong hồ sơ mời thầu.

Sau khi ký hợp đồng (hợp đồng trọn gói), chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu lập nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát. Trong quá trình thẩm định, chủ đầu tư đã yêu cầu cắt giảm khối lượng khảo sát so với hợp đồng đã ký cũng như so với hồ sơ mời thầu, dự thầu đã phê duyệt. Ông Trọng hỏi, chủ đầu tư làm như vậy có đúng không?

Theo ông hiểu thì nhiệm vụ khảo sát phải được phê duyệt trước khi đấu thầu; chủ đầu tư sẽ căn cứ đề cương được duyệt để đưa ra hồ sơ mời thầu; sau khi đấu thầu và ký hợp đồng nhà thầu chỉ lập phương án kỹ thuật khảo sát (trong trường hợp hồ sơ dự thầu chưa rõ ràng). Ông Trọng hỏi, ông hiểu như vậy có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc quản lý công tác khảo sát thực hiện theo Mục I Chương IV Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Chương II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Việc quản lý điều chỉnh hợp đồng khảo sát xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của Nhà nước áp dụng cho hợp đồng.

Chinhphu.vn