In bài viết

Có được chỉ định thầu gói thầu cung cấp dịch vụ công?

(Chinhphu.vn) - Nếu gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công mà chỉ có 1 nhà cung cấp duy nhất trên địa bàn có khả năng thực hiện và đáp ứng được yêu cầu của gói thầu thì thuộc trường hợp chỉ định thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

01/10/2020 11:02

Đơn vị của ông Minh Sơn (Yên Bái) triển khai gói thầu quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải có tổng mức là 2 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện có 1 nhà thầu đủ năng lực và đăng ký kinh doanh về lĩnh vực này.

Theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên thì việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước phải đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế.

Theo Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, quy định về đấu thầu và các nội dung liên quan đến đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 83 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công mà chỉ có 1 nhà thầu duy nhất trên địa bàn có khả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu của gói thầu thì được phép chỉ định thầu.

Ông Sơn hỏi, căn cứ các quy định nêu trên, đơn vị ông có được phép chỉ định thầu gói thầu này không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 Nghị  định số 63/2014/NĐ-CP, một trong các trường hợp chỉ  định thầu là gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công mà chỉ có 1 nhà cung cấp duy nhất trên địa bàn có khả năng thực hiện và đáp ứng được yêu cầu của gói thầu.

Theo đó, nếu gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công mà chỉ có 1 nhà cung cấp duy nhất trên địa bàn có khả năng thực hiện và đáp ứng được yêu cầu của gói thầu thì thuộc trường hợp chỉ  định thầu theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn