In bài viết

Có được chuyển xếp lại lương theo vị trí việc làm?

(Chinhphu.vn) - Năm 2003, sau khi tốt nghiệp trung cấp sư phạm âm nhạc, ông Trương Văn Điệp (Trà Vinh) nộp đơn xin việc ở Sở Giáo dục và Đào tạo, được tuyển dụng và có quyết định của Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh tuyển dụng vào mã ngạch 15.114; bậc 1; hệ số 1,57 kể từ ngày 1/10/2003

03/09/2023 07:02

Với ngạch bậc như nêu trên, ông Điệp là giáo viên dạy tiểu học, tuy nhiên khi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, ông được phân công về dạy môn Âm nhạc tại trường trung học cơ sở (THCS). Ông giảng dạy từ đó cho đến nay.

Để bảo đảm chất lượng dạy học, năm 2008, ông học lớp đại học công nghệ thông tin do trường Đại học Trà Vinh đào tạo. Sau khi tốt nghiệp, ông tiếp tục học lớp đại học sư phạm âm nhạc do Nhạc viện TPHCM đào tạo tại Trà Vinh và tốt nghiệp năm 2012.

Hiện nay, ông Điệp vẫn chưa được chuyển ngạch lương đúng vị trí việc làm và vẫn hưởng ngạch lương tiểu học bậc IV là V.07.03.09.

Ngày 14/4/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Ông Điệp hỏi, vậy trường hợp của ông có được chuyển xếp ngạch lương đúng vị trí việc làm và bậc lương mới hay không?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh trả lời như sau:

Điểm b Khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019 quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên như sau:

"b) Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, THCS, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;".

Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Theo đó, quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III như sau:

"3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học".

Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT quy định các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học:

"7. Sửa đổi Điều 7 như sau:

"Điều 7. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học

1. Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nay được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này như sau:

a) Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) đối với giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29);

b) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) đối với giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29);

c) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) đối với giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) và hạng II (mã số V.07.03.07) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự)".

Do đó, nếu viên chức đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019 và Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) theo quy định. 

Hiện nay cơ quan có thẩm quyền ở các địa phương trong tỉnh Trà Vinh đang thực hiện phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thu Hằng