In bài viết

Có được đăng ký người phụ thuộc là em vợ?

(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Nguyễn Hữu Trường (Hà Nội) có lao động đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là em ruột của vợ, sinh năm 1995, bị tâm thần, bố mẹ đã hết độ tuổi lao động.

15/07/2020 07:02

Hồ sơ bao gồm: Chứng minh nhân dân của người em, giấy ra viện với lý do chẩn đoán là tâm thần, giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu để chứng minh là 2 chị em.

Ông Trường hỏi, trường hợp này có được đăng ký người phụ thuộc không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Điểm d Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản giảm trừ như sau:

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:

1. Giảm trừ gia cảnh.

d) Người phụ thuộc bao gồm:

d.1) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

…d.2) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện tại Điểm đ Khoản 1 Điều này.

d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại Điểm đ Khoản 1 Điều này.

d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại Điểm đ Khoản 1 Điều này bao gồm:

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

d.4.3) Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: Con của anh ruột, chị ruột, em ruột.

d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp người lao động đăng ký người phụ thuộc là em ruột của vợ (bố mẹ còn sống) không thuộc trường hợp cá nhân không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật thì không thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn