In bài viết

Có được điều chỉnh chế độ đối với bệnh binh?

(Chinhphu.vn) – Chú của ông Huỳnh Việt Dũng (Quảng Nam) là bệnh binh. Năm 1978, giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 70%, trong đó tỷ lệ thương tật là 35%. Năm 1994, chú ông được giám định tỷ lệ thương tật tăng thêm 16%. Vậy, chú của ông Dũng có được điều chỉnh chế độ trợ cấp đối với bệnh binh?

19/03/2015 14:02

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Việc điều chỉnh nâng tỷ lệ thương tật chỉ áp dụng đối với người được hưởng đồng thời hai chế độ thương binh và bệnh binh. Theo ông Dũng trình bày thì chú của ông đang hưởng trợ cấp bệnh binh. Các văn bản hiện hành không quy định việc điều chỉnh chế độ trợ cấp đối với bệnh binh.

Chinhphu.vn