In bài viết

Có được điều chỉnh giá gói thầu trước khi đóng thầu?

(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ thương mại Thành Đạt đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quy định điều chỉnh giá gói thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa.

15/01/2017 08:02

Theo phản ánh của Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ thương mại Thành Đạt, một gói thầu mua sắm hàng hóa được chủ đầu tư mời thầu qua mạng. Trước mở thầu 1 ngày, chủ đầu tư có quyết định điều chỉnh giảm giá gói thầu. Có 2 nhà thầu tham dự, nhà thầu A không đáp ứng năng lực kỹ thuật, nhà thầu B đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nhưng giá dự thầu lớn hơn giá gói thầu điều chỉnh và không vượt giá gói thầu ban đầu.

Công ty hỏi, việc điều chỉnh giá gói thầu có hợp lệ không? Nếu điều chỉnh hợp lệ thì chủ đầu tư có được gửi văn bản đến nhà thầu B để cho phép nhà thầu chào lại giá dự thầu không?

 Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 35 và Điểm e, Khoản 1, Điều 43 Luật Đấu thầu, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; một trong các điều kiện xét duyệt trúng thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là nhà thầu có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt.

Đối với trường hợp Công ty nêu, việc chủ đầu tư điều chỉnh giá gói thầu trước thời điểm đóng thầu là không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) vượt giá gói thầu được duyệt thì chủ đầu tư xem xét, quyết định xử lý tình huống theo một trong hai cách quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 8, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn