In bài viết

Có được điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá?

(Chinhphu.vn) - Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

07/01/2021 09:02

Ông Nguyễn Hoàng Gia Phú (Cần Thơ) công tác tại Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong quá trình thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá (hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh), ông gặp vướng mắc như sau:

Hợp đồng có thời gian thực hiện từ ngày 15/8/2019 đến ngày 30/9/2020 (không bao gồm 12 tháng thực hiện nghĩa vụ bảo hành) nhưng đến ngày 30/9/2020 nhà thầu mới nghiệm thu, thanh toán lần cuối. Theo quy định của hợp đồng thì chỉ số giá được áp dụng tại thời điểm cuối tháng lập phiếu giá thanh toán. Như vậy đối với các khối lượng nghiệm thu thanh toán thời điểm ngày 30/9/2020 sẽ áp dụng chỉ số giá của tháng 9/2020 nhưng đến tháng 10/2020 thì Trung tâm tư liệu thống kê thuộc Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới cung cấp chỉ số giá của tháng 9/2020.

Ông Phú hỏi, cơ quan ông có được quyền điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá vào tháng 10/2020 hay không và nếu điều chỉnh thì có phải điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung hỏi của ông Phú, thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 15/8/2019 đến ngày 30/9/2020, do đó pháp luật áp dụng cho hợp đồng là Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Theo đó, việc điều chỉnh đơn giá, giá hợp đồng và tiến độ thực hiện hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 38, 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Về việc sử dụng chỉ số giá để điều chỉnh hợp đồng xây dựng, ông cần nghiên cứu sử dụng chỉ số giá xây dựng, đánh giá sự phù hợp về nội dung, tính chất công việc của gói thầu để điều chỉnh giá hợp đồng theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Mục I phụ lục Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chinhphu.vn