In bài viết

Có được nâng lương trước hạn 2 lần liên tiếp?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Thế Tuân là công chức tại Cục Thuế. Tháng 12/2019, ông được nâng lương trước thời hạn 9 tháng, ngạch chuyên viên 01.003; hệ số 3,66; bậc 5/9 (nâng bậc lương thường xuyên là tháng 9/2020).

15/02/2023 16:02

Tháng 8/2020, ông Tuân thi đỗ và được xếp vào ngạch chuyên viên chính 01.002; hệ số 4,40; bậc 1/8 (Năm 2020; 2021; 2022 đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; Năm 2022 có quyết định tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế).

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013; Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ. Tại Tiết b Khoản 2 Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2215/QĐ-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính thì: "b) Sau lần nâng bậc lương trước thời hạn gần nhất đã thực hiện ít nhất 01 lần nâng bậc lương thường xuyên theo quy định".

Theo ông Tuân hiểu, điều kiện này chỉ áp dụng đối với cùng ngạch hoặc chức danh.

Ông Tuân hỏi, trường hợp của ông có đủ điều kiện để xét nâng bậc lương trước thời hạn không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề như sau:

Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ quy định: "Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh".

Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 26/9/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV như sau: "Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ".

Quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV đã bỏ cụm từ "trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh".

Theo đó, Bộ Tài chính đã quy định nội dung này tại Tiết b Khoản 2 Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2215/QĐ-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính: "b) Sau lần nâng bậc lương trước thời hạn gần nhất đã thực hiện ít nhất 01 lần nâng bậc lương thường xuyên theo quy định".

Mai Chi