In bài viết

Có được nâng lương trước hạn khi chuyển loại công chức?

(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Đức Cường đang giữ ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế (mã số 06.039), hưởng bảng lương loại B. Ông có quyết định nâng lương trước hạn 12 tháng từ tháng 3/2020, thời gian nâng bậc lương tính từ 1/3/2019.

02/06/2020 12:45

Hiện ông Cường thuộc đối tượng xét chuyển sang công chức loại A0 từ 1/1/2020 theo Thông tư số 77/2019/TT-BTC, vậy ông có được áp dụng quyết định nâng lương trước hạn không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch kế toán, thuế, hải quan, dự trữ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Khoản 4, Điều 25 Thông tư này có quy định về việc xếp lương như sau:

“Ngạch kế toán viên trung cấp, kiểm tra viên trung cấp thuế, kiểm tra viên trung cấp hải quan, kỹ thuật viên bảo quản trung cấp, thủ kho bảo quản (mới) được áp dụng hệ số lương công chức loại A0. Công chức hiện đang xếp ngạch kế toán viên trung cấp, kiểm tra viên trung cấp thuế, kiểm tra viên trung cấp hải quan, kỹ thuật viên bảo quản trung cấp, thủ kho bảo quản nếu tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm, hiện đang xếp lương theo công chức loại B ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì được xếp lại lương sang công chức loại A0 theo hướng dẫn tại Khoản 1, Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại công chức, viên chức”.

Theo đó, đối với các trường hợp đã có đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định như nêu trên tại thời điểm Thông tư có hiệu lực thì được chuyển xếp và hưởng ngạch lương mới kể từ ngày 1/1/2020.

Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại công chức, viên chức, tại Điểm a, Khoản 1, Mục II quy định về cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức như sau:

“… Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới…”.

Về câu hỏi của ông Vũ Đức Cường, ông Cường đang giữ ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế (mã số 06.039) và hưởng lương loại B; tháng 3/2020 có quyết định nâng bậc lương trước hạn 12 tháng, thời điểm hưởng lương kể từ ngày 1/3/2019.

Nếu ông Cường thuộc đối tượng xét chuyển lương ngạch A0 theo quy định tại Thông tư số 77/2019/TT-BTC nêu trên thì ông Cường được hưởng hệ số lương do được nâng lương trước hạn kể từ ngày 1/3/2019 đến hết ngày 31/12/2019. Sau đó, căn cứ vào hệ số lương được hưởng do nâng bậc lương trước hạn để chuyển xếp lương theo công chức loại A0 kể từ ngày 1/1/2020 theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV.

Chinhphu.vn