In bài viết

Có được nghỉ chờ hưu khi không đủ tuổi tái cử?

(Chinhphu.vn) - Địa phương bà Vũ Thị Xuân Lộc (Bình Thuận) có trường hợp nữ Phó Chủ tịch HĐND cấp xã, sinh ngày 20/6/1967, không đủ tuổi tái cử, còn dưới 2 năm công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, trường hợp này không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do đóng BHXH chưa đủ 15 năm.

04/12/2020 10:02

Bà Lộc hỏi, trường hợp này có được nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp thì cán bộ có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên và cán bộ nữ cấp xã có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên theo quy định hiện hành của Luật BHXH; thời gian công tác tính đến ngày Đại hội Đảng bộ các cấp, bầu cử Quốc hội, HĐND, UBND các cấp hoặc Đại hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội mà còn dưới 30 tháng thì đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Nếu đáp ứng các điều kiện khác theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.

Chinhphu.vn