In bài viết

Có được nhận đồng thời hỗ trợ theo hộ kinh doanh và lao động tự do?

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Thanh Tâm (Trà Vinh) đã nhận hỗ trợ cho lao động tự do, khi đó không biết có chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh. Nay ông xin làm hồ sơ hỗ trợ cho hộ kinh doanh nữa có được không?

09/12/2021 10:02

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Mục I Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19:

“c. Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại Điểm 7, Điểm 8 Mục II Nghị quyết này) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia”.

Do đó, trường hợp ông Phạm Thanh Tâm đã được hỗ trợ chính sách theo Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ rồi thì không được hỗ trợ chính sách theo Khoản 10 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Chinhphu.vn