In bài viết

Có được tham gia 2 gói tư vấn trong cùng một dự án?

(Chinhphu.vn) - Bà Quách Hoàng Thảo (Thừa Thiên Huế) hỏi, nhà thầu A tham gia cùng lúc 2 gói tư vấn giám sát và quản lý dự án trên một dự án có được không? Nếu được thì 3 nhân sự đề xuất tham gia quản lý dự án đồng thời thực hiện tư vấn giám sát trên cùng một công trình có được không?

29/12/2022 11:02

Đơn vị của bà Quách Hoàng Thảo (Thừa Thiên Huế) đang trong quá trình chấm thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án thì có tình huống như sau:

Nhà thầu A đã tham gia đấu thầu tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp của công trình, trong đó bố trí nhân sự gồm ông X là giám sát trưởng, ông Y là giám sát về chi phí, ông Z là giám sát về hạ tầng kỹ thuật.

Vừa qua đơn vị bà Thảo tiếp tục đấu thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án đối với công trình trên (đang trong quá trình chấm thầu), trong đó có nhà thầu A tham gia và có đề xuất nhân sự như sau: Ông Y (nêu trên) là giám đốc quản lý dự án, ông X (nêu trên) là quản lý dự án về chi phí, ông Z (nêu trên) là quản lý dự án về kết cấu và hạ tầng kỹ thuật.

Các nhân sự ông X, ông Y, ông Z về chứng chỉ hành nghề tư vấn quản lý dự án đều đáp ứng theo yêu cầu hồ sơ mời thầu.

Bà Thảo hỏi, nhà thầu A tham gia cùng lúc 2 gói tư vấn giám sát và quản lý dự án trên một dự án có được không? Nếu nhà thầu A tham gia cùng một lúc 2 gói tư vấn nêu trên trên cùng một dự án được thì 3 nhân sự đề xuất tham gia quản lý dự án đồng thời thực hiện tư vấn giám sát trên cùng một công trình có được không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Do nội dung hỏi của bà Thảo chưa nêu rõ nguồn vốn của dự án nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, bà Thảo nghiên cứu quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu lần lượt tại Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định khác áp dụng cho dự án/hợp đồng để thực hiện theo đúng quy định.

Chinhphu.vn