In bài viết

Có được tổ chức đồng thời đấu thầu qua mạng và không qua mạng?

(Chinhphu.vn) – Cơ quan ông Phạm Trường Sơn (TPHCM) chuẩn bị tổ chức đấu thầu rộng rãi mua sắm hàng hóa. Ông Sơn hỏi, cơ quan ông có thể thực hiện song song vừa đấu thầu qua mạng vừa đấu thầu không qua mạng có được không? Cách thức thực hiện như thế nào?

25/10/2019 08:02

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với câu hỏi của ông Sơn, người có thẩm quyền chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 1, Điều 73 Luật Đấu thầu.

Theo đó, việc tổ chức đấu thầu qua mạng hay không qua mạng phải tuân thủ theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt. Một gói thầu không thể tổ chức đồng thời cả đấu thầu qua mạng và đấu thầu không qua mạng.

Chinhphu.vn