In bài viết

Có được trợ cấp khi nơi công tác không còn là vùng đặc biệt khó khăn?

(Chinhphu.vn) - Ông Ngô Văn Thông (Bình Phước) hỏi, giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đến thời điểm cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng đặc biệt khó khăn đã có thời gian công tác trên 10 năm thì có được hưởng trợ cấp một lần không?

10/01/2023 08:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đã quy định chế độ trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) đối với các trường hợp đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên.

Vì vậy, trường hợp viên chức có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 10 năm trở lên thì được hưởng trợ cấp một lần khi nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Bình Phước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Ngô Văn Thông liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Phước (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn