In bài viết

Có được truy lĩnh phụ cấp thu hút?

(Chinhphu.vn) – Cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nhưng chưa được hưởng chính sách thì được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét cho hưởng theo quy định.

30/10/2019 10:20

Ông Nguyễn Đức Nguyên (Đắk Lắk) hỏi, từ năm 2012 đến năm 2016, ở huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk có những xã nào được hưởng chế độ vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP? Nếu trong khoảng thời gian này ông công tác tại 1 trong những xã được hưởng chính sách nhưng chưa được chi trả phụ cấp thu hút thì giờ ông có được truy lĩnh không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk trả lời như sau:

Các xã thuộc huyện M’Đrắk trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016 có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn là các xã khu vực III được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 và Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.

Cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, nhưng chưa được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét cho hưởng theo quy định.

Đề nghị ông Nguyễn Đức Nguyên liên hệ trực tiếp với đơn vị mà ông công tác trước đây và Phòng Nội vụ huyện M’Đrắk để được xem xét, giải quyết.

Chinhphu.vn