In bài viết

Có được ủy quyền cho chi nhánh ký kết hợp đồng?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Thủy (TP. Đà Nẵng) hỏi, trường hợp Tổng công ty đấu thầu và trúng thầu thuốc đã ký thỏa thuận khung với Sở Y tế, sau đó, Tổng công ty ủy quyền cho chi nhánh công ty đứng ra ký hợp đồng với các bệnh viện để thực hiện việc cung ứng thuốc, như vậy có được không?

17/06/2017 08:02

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật về đấu thầu chỉ cho phép người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh ký tên và sử dụng con dấu của chi nhánh để ký kết hợp đồng nhưng với tư cách của Tổng công ty. Việc Tổng công ty ủy quyền cho chi nhánh ký kết hợp đồng với bệnh viện là không phù hợp với pháp luật về đấu thầu. Việc giao cho đơn vị phụ thuộc của mình thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của mình là công việc nội bộ của Tổng công ty và chi nhánh.

Trong mọi trường hợp, thuốc cung cấp cho các bệnh viện phải do Tổng công ty chịu trách nhiệm trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu và theo thỏa thuận khung, hợp đồng đã ký kết.

Chinhphu.vn