In bài viết

Có được ủy quyền cho giám đốc chi nhánh ký hợp đồng?

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Huyền (Hà Nội) hỏi, chi nhánh có được tham gia ký kết hợp đồng khi chỉ có ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của công ty cho giám đốc chi nhánh, mà không có ủy quyền của công ty cho chi nhánh?

23/05/2022 17:20

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Khoản 1, Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 (tình trạng còn hiệu lực) quy định, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Điều 84, Điều 85, Khoản 1, Điều 87 Bộ Luật dân sự 2015 (tình trạng còn hiệu lực) quy định, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân.

Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân. Người đứng đầu chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh xác lập, thực hiện.

Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân.

Cụ thể vấn đề bà Nguyễn Thị Huyền hỏi, căn cứ các quy định viện dẫn nêu trên, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể lập văn bản ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh (là đơn vị phụ thuộc) làm đại diện theo ủy quyền của công ty; được nhân danh công ty trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền tham gia giao dịch, ký kết hợp đồng với đối tác kinh doanh thương mại.

Chữ ký của người đứng đầu chi nhánh với tư cách là đại diện theo ủy quyền của công ty tham gia giao dịch, ký kết hợp đồng được đóng con dấu của công ty.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật