In bài viết

Có được vừa quản lý dự án vừa giám sát thi công?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực đã ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án với chủ đầu tư thì không thực hiện việc giám sát thi công xây dựng công trình do mình thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án.

25/06/2018 08:02

Cơ quan của ông Dương Nam (Điện Biên) là ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng. Cơ quan ông mới ký hợp đồng ủy thác quản lý một dự án trên 15 tỷ đồng với chủ đầu tư.

Ông Nam hỏi, đối với công việc giám sát thi công xây dựng công trình của dự án, cơ quan ông có được tự thực hiện công việc giám sát thi công xây dựng công trình hay không khi có đủ năng lực kinh nghiệm?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 66 Luật Xây dựng: “Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Theo đó, đối với trường hợp ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực đã ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án với chủ đầu tư thì không thực hiện việc giám sát thi công xây dựng công trình do mình thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án.

Chinhphu.vn