In bài viết

Có kéo dài thời gian nâng lương khi bị kỷ luật Đảng?

(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Hoài (Quảng Trị) bị xử lý kỷ luật Đảng hình thức cảnh cáo vào tháng 5/2020, không bị kỷ luật về hành chính. Đến tháng 5/2021, ông hết hạn kỷ luật.

19/07/2022 17:02

Theo quy định tại Điểm e, Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV: "Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng: Nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật hành chính quy định tại Khoản này". Thông tư số 03/2021/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Ông Hoài hỏi, ông không bị kỷ luật về hành chính, kỷ luật Đảng hết hạn vào tháng 5/2021 thì ông có bị kéo dài nâng lương thêm 6 tháng không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Trước ngày 15/8/2021, việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên do bị kỷ luật Đảng thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ.

Kể từ ngày 15/8/2021, việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên do bị kỷ luật Đảng thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm e, Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ.

Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Hoài liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn