In bài viết

Có phải chuyển chức danh nghề nghiệp khi thay đổi vị trí việc làm?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Dũng (TPHCM) đang giữ chức danh nghề nghiệp kỹ thuật viên, hệ số lương 3,26 tại một đơn vị sự nghiệp công lập. Nay do nhu cầu của đơn vị và bản thân, ông được điều động về làm công tác văn phòng, hành chính tại một phòng chức năng thuộc đơn vị.

21/08/2023 08:02

Ông Dũng hỏi, trường hợp của ông có được xem xét để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp chuyên viên do thay đổi vị trí việc làm không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã quy định việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được thực hiện khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới.

Do vậy, nếu ông Dũng được chuyển sang vị trí việc làm mới mà ngạch/chức danh kỹ thuật viên hiện giữ không còn phù hợp thì được chuyển sang chức danh nghề nghiệp mới phù hợp với vị trí việc làm mới đó.

Chinhphu.vn