In bài viết

Có phải ký hợp đồng lao động với giáo viên trong biên chế?

(Chinhphu.vn) – Đơn vị công tác của bà Khánh Hạ (Gia Lai) là đơn vị sự nghiệp công lập (trường Tiểu học do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên). Bà Hạ hỏi, đơn vị của bà có phải ký hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên biên chế trong nhà trường không?

08/01/2020 16:02

Đối với các trường THCS và trường mầm non có thu học phí và Nhà nước hỗ trợ 1 phần chi thường xuyên thì các đơn vị này có thực hiện ký kết hợp đồng với đội ngũ giáo viên nhân viên trong nhà trường không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Luật Viên chức, căn cứ vào kết quả tuyển dụng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng làm việc với người trúng tuyển vào viên chức (Điều 25).

Như vậy, giáo viên, nhân viên đã được tuyển dụng vào viên chức (biên chế) ở cơ sở giáo dục công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên hay đảm bảo một phần chi thường xuyên đều thực hiện ký hợp đồng làm việc với người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Việc ký hợp đồng làm việc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Chinhphu.vn