In bài viết

Có phải lập biên bản mở thầu khi chỉ định thầu?

(Chinhphu.vn) – Bà Kiều Thị Thu Hoài (Đà Nẵng) làm việc tại Ban quản lý trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Bà thực hiện chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

26/01/2021 09:02

Theo Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, bên mời thầu không phải lập biên bản đóng mở thầu. Tuy nhiên, khi trình hồ sơ thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, cơ quan thẩm định yêu cầu đơn vị bà Hoài phải lập biên bản đóng, mở thầu theo quy định về hồ sơ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tại Nghị định nêu trên.

Bà Hoài hỏi, bà có bắt buộc phải lập biên bản đóng, mở thầu khi trình thẩm định hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Quy trình chỉ định thầu thông thường được thực hiện theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ kế hoạch và Đầu tư tại các Mẫu hồ sơ yêu cầu ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh. Theo đó, không yêu cầu bắt buộc phải lập biên bản mở thầu đối với trường hợp chỉ định thầu.

Ngoài ra, việc chỉ định thầu chỉ được thực hiện đối với gói thầu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu và đáp ứng đủ điều kiện chỉ định thầu quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật này.

Đối với gói thầu có giá trị thuộc hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định này.

Chinhphu.vn