In bài viết

Có phải tập sự nếu trúng tuyển tại đúng đơn vị đang làm hợp đồng?

(Chinhphu.vn) - Ông Minh Nhật (Hà Nội) làm giảng viên tại trường đại học A theo diện hợp đồng lao động từ năm 2002, có đóng BHXH bắt buộc. Tháng 5/2020, ông xin nghỉ việc. Từ ngày 15/8/2020 đến ngày 15/7/2021, ông ký hợp đồng thời vụ 11 tháng, giữ ngạch chuyên viên tại trường đại học B.

23/08/2022 07:02

Từ 16/7/2021 đến nay, ông Nhật ký hợp đồng lao động 3 năm tại trường đại học B, hưởng mức lương 3,99. Theo chế độ nâng lương thường xuyên thì ngày 1/6/2022, ông hưởng mức lương 4,32. Tuy nhiên, ngày 31/5/2022, ông Nhật có quyết định trúng tuyển viên chức tại trường đại học B theo hình thức thi tuyển, giữ ngạch chuyên viên.

Hiện tại, trường đại học B căn cứ Khoản 1, Điều 22 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ra quyết định yêu cầu ông Nhật phải thực hiện chế độ tập sự.

Ông Nhật hỏi, căn cứ theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì ông có phải thực hiện chế độ tập sự tại trường đại học B không? Ông hưởng mức lương 85% x 3,00 có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 5, Điều 21 Mục 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP đã quy định trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức không phải tập sự khi bảo đảm các điều kiện: 

"Đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc theo đúng quy định của Luật BHXH, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng BHXH (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng quy định tại Khoản 2 Điều này".

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp, theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì không phải thực hiện chế độ tập sự.

Việc xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 13 Mục 3 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (khi không phải thực hiện chế độ tập sự thì được hưởng 100 % mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo).

Chinhphu.vn