In bài viết

Cơ quan ban hành có được tự sao y văn bản?

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Ngọc Hải (Thanh Hóa) đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và có nhu cầu sao y một số văn bản mà đơn vị ông ban hành. Ông Hải hỏi, cơ quan ông có thẩm quyền sao y những văn bản đó hay không? Chi tiết việc sao y văn bản được cụ thể theo quy định nào?

20/10/2022 17:20

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, đơn vị nơi ông Lê Ngọc Hải công tác có thẩm quyền sao y các văn bản do đơn vị ban hành, căn cứ theo các quy định tại Khoản 1, Điều 2; Khoản 1, Điều 27 về thẩm quyền sao văn bản và đối tượng áp dụng. 

Chi tiết việc sao y văn bản được cụ thể tại Mục 3, Chương III và Phần II, Phụ lục 1 của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

Chinhphu.vn