In bài viết

Cơ quan nào quản lý về bảo hiểm tiền gửi?

(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Thịnh (Hà Nam) hỏi, cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo hiểm tiền gửi và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được kiểm tra, giám sát như thế nào?

13/10/2020 10:20

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Điều 8 Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) quy định:

- Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về BHTG.

- Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về BHTG. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý Nhà nước về BHTG.

- UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện quản lý Nhà nước về BHTG tại địa phương.

Về việc kiểm tra, giám sát, Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý Nhà nước đối với BHTG Việt Nam và chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo về BHTG, giám sát hoạt động của BHTG Việt Nam.

Bộ Tài chính kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ tài chính của tổ chức BHTG.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách chế độ về lao động, tiền lương của tổ chức BHTG.

Ngoài ra, BHTG Việt Nam chịu sự thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ và được Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán hàng năm.

Chinhphu.vn