In bài viết

Cơ quan thẩm định hay chủ đầu tư trình phê duyệt thiết kế?

(Chinhphu.vn) - Đối với các trường hợp cụ thể, người quyết định đầu tư và chủ đầu tư của dự án quyết định đơn vị trình phê duyệt thiết kế theo quy trình kiểm soát nội bộ của mình.

26/08/2020 11:02
Theo phản ánh của ông Trần Quang Ngọc (TPHCM), Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình quy định:

“1. Cơ quan chủ trì thẩm định dự án trực thuộc người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và trình phê duyệt. Các trường hợp còn lại, người quyết định đầu tư xem xét, giao cơ quan chuyên môn trực thuộc tổng hợp kết quả thẩm định và trình phê duyệt”.

Tuy nhiên tại Điều 15 Thông tư này lại quy định việc phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình mà không quy định đơn vị trình người quyết định đầu tư phê duyệt.

Ông Ngọc hỏi, cơ quan thẩm định hay chủ đầu tư thực hiện trình phê duyệt?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật về xây dựng hiện hành quy định thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình là người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư theo nội dung Khoản 2 Điều 24, Khoản 2 Điều 25, Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, không có quy định đơn vị trình phê duyệt thiết kế.

Do vậy, đối với các trường hợp cụ thể, người quyết định đầu tư và chủ đầu tư của dự án quyết định đơn vị trình phê duyệt thiết kế theo quy trình kiểm soát nội bộ của mình.

Chinhphu.vn