In bài viết

Cơ sở điều chỉnh hợp đồng xây dựng khi phát sinh khối lượng

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Bùi Xuân Đức (Quảng Ninh) là chủ đầu tư, đã triển khai lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp (chỉ có một hạng mục công trình) theo hình thức chào hàng cạnh canh rút gọn, hợp đồng đơn giá điều chỉnh, nguồn vốn chi phí sản xuất của công ty.

20/07/2021 07:02

Hợp đồng đã ký kết và đang triển khai thi công với khối lượng là 50m đổ bê tông hầm và giá hợp đồng là 1,9 tỷ đồng. Tuy nhiên do thay đổi mục đích sử dụng, công ty ông đã điều chỉnh thiết kế bổ sung 25m đổ bê tông hầm (tăng 50% khối lượng công việc), dẫn đến giá hợp đồng tăng lên thành 2,85 tỷ đồng (tăng 50% giá trị hợp đồng), vượt giá gói thầu và dự toán ban đầu.

Công ty đã phê duyệt thiết kế điều chỉnh và bố trí đủ vốn cho phần phát sinh tăng thêm.

Ông Đức hỏi, công ty ông có phải lập thêm một gói chào hàng cạnh tranh rút gọn mới rồi tổ chức lựa chọn lại nhà thầu cho phần phát sinh này hay không, hay công ty chỉ cần lập, phê duyệt dự toán điều chỉnh và ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh bổ sung phần tăng thêm khối lượng này cho nhà thầu hiện đang thi công? Phát sinh tăng thêm bao nhiêu % cả về khối lượng và giá trị so với hợp đồng ban đầu thì phải lập mới hồ sơ mời thầu hay hồ sơ yêu cầu để lựa chọn nhà thầu?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Do nội dung hỏi chưa nêu cụ thể quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng, căn cứ để xác định nguồn vốn chi phí sản xuất của công ty thuộc nguồn vốn đầu tư xây dựng nào, có thuộc vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công hay không nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

Ông Đức có thể tham khảo Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và được sửa đổi, bổ sung tại Điểm c Khoản 64 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng để nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Chinhphu.vn