In bài viết

Có tăng phí đường bộ đối với xe máy?

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/11/2014, khi Thông tư số 133/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính bắt đầu có hiệu lực thì mức phí sử dụng đường bộ đối với xe máy chỉ quy định mức tối đa, không quy định mức tối thiểu và giao quyền chủ động lựa chọn mức thu phí phù hợp cho các địa phương.

10/11/2014 16:45

Gửi thư đến Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lê Vinh (vinhttbp412@...) phản ánh, việc tăng mức phí sử dụng đường bộ đối với xe máy (từ 100.000 đồng lên 150.000 đồng) kể từ ngày 1/11/2014 theo quy định mới tại Thông tư số 133/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Ông Vinh đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại việc điều chỉnh này.

Vấn đề ông Vinh phản ánh, Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương có ý kiến phản hồi như sau:

Ông Vinh đã có sự hiểu lầm về việc tăng phí đối với xe máy. Trước đây phí sử dụng đường bộ đối với xe máy được quy định trong Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện như sau: Loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3 là từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng; Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3 từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng.

Từ ngày 1/11/2014 khi Thông tư số 133/2014/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực và thay thế Thông tư số 197/2012/TT-BTC thì mức phí sử dụng đường bộ đối với xe máy chỉ quy định mức tối đa, không quy định mức tối thiểu và giao quyền chủ động lựa chọn mức thu phí phù hợp cho các địa phương. Mức phí tại từng địa phương sẽ do HĐND cấp tỉnh quyết định. Theo đó, xe loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3 mức phí tối đa 100.000 đồng; Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3 mức phí tối đa là 150.000 đồng.

Như vậy, thực chất mức thu phí sử dụng đường bộ vẫn theo quy định cũ và không vượt qua mức 100.000 đồng đối với xe có dung tích xilanh đến 100 cm3 và 150.000 đồng đối với xe có dung tích xilanh trên 100 cm3. Đồng thời, đã bỏ mức tối thiểu và giao quyền chủ động xác định mức thu cho các địa phương. Có thể khẳng định một lần nữa là không có việc tăng phí sử dụng đường bộ đối với xe máy.

Chinhphu.vn