In bài viết

Có thể bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp mà không phải thi hoặc xét

(Chinhphu.vn) - Bà Hạ Chi (Đắk Lắk) là giáo viên mầm non, do chưa có đủ điều kiện nên chưa được xếp hạng giáo viên mầm non hạng III theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT.

26/06/2023 14:20

Hiện nay, bà Chi đã đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non hạng III. Bà Chi hỏi, bà có được xét bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III luôn không hay phải đợi thông báo đợt xét thăng hạng của Sở?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, trường hợp giáo viên mầm non chưa đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hiện đang được xếp theo Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non tương ứng mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Do đó, đề nghị bà Hạ Chi liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để đề nghị được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT.

Chinhphu.vn