In bài viết

Có thể chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp khác không?

(Chinhphu.vn) - Điểm c Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định 5 trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất không cần phải xin phép nhưng cần đăng ký biến động, tuy nhiên không quy định chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp khác.

22/01/2024 08:02

Ông Phi Long (Kon Tum) hỏi, muốn xây dựng chuồng trại nuôi tằm và dựng nhà tôn để trồng nấm thì có phải thực hiện chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp khác hay không? Nếu có thì căn cứ pháp luật quy định như thế nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai, Điều 11 của Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/1/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT) thì trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp khác không thuộc trường hợp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không thuộc trường hợp phải đăng ký biến động đất đai.

Việc sử dụng đất phải bảo đảm đúng nguyên tắc sử dụng đất theo quy định tại Điều 6 của Luật Đất đai:

"1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

2. Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

3. Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan".

Chinhphu.vn