In bài viết

Có thể chuyển mục đích sử dụng đất theo nhu cầu

(Chinhphu.vn) - Bà Trần Ngọc Hồng (Bắc Ninh) đang làm thủ tục chuyển 284 m2 đất vườn thành đất ở, trong phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện gửi Chi cục Thuế huyện có xác định diện tích trong định mức là 261 m2, ngoài định mức là 23 m2.

28/11/2022 08:02

Do có diện tích ngoài định mức nên Chi cục Thuế không ra được thông báo thuế. Bà Hồng hỏi, giờ bà xin chuyển mục đích sử dụng một phần là 260 m2 đất để đúng với diện tích trong định mức được không, hay bắt buộc phải chuyển cả 284 m2

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 2, Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: "Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất".

Căn cứ quy định nêu trên, việc chuyển mục đích sử dụng đất của bà theo nhu cầu và được thể hiện tại đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Đăng Khôi