In bài viết

Có thể chuyển nhượng một phần đất nông nghiệp cho doanh nghiệp?

(Chinhphu.vn) - Gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Trinh (Đà Nẵng) đang canh tác thửa đất nông nghiệp diện tích 430,1 m2. Năm 2020, thửa đất có 20 m2 nằm trong quy hoạch dự án kinh doanh xăng dầu (dự án có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện). Doanh nghiệp đã liên hệ với bà Trinh để thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng phần đất này.

16/06/2022 07:02

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1, Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì phải thực hiện thủ tục tách thửa trước khi chuyển nhượng và diện tích của thửa đất mới và thửa đất còn lại không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu.

Bà Trinh được biết diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp tại địa phương là 300 m2. Bà hỏi, vậy bà có thể chuyển nhượng 20 m2 đất nông nghiệp cho doanh nghiệp để thực hiện dự án được không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đã được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 179 Luật Đất đai năm 2013.

Quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đã được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 169; Điều 191 và Điều 193 Luật Đất đai 2013.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất liên quan đến chia tách thửa đất được quy định tại các điều  29, 75, 75a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được bổ sung theo quy định tại Khoản 23, Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ).

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa là do UBND cấp tỉnh quyết định để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật về đất đai nêu trên, đề nghị bà Trinh liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục và hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính phù hợp với quy định của UBND tỉnh, thành phố nơi có đất.

Chinhphu.vn