In bài viết

Có thể điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng?

(Chinhphu.vn) - Công ty của ông Nguyễn Công Tạng (Bình Định) ký hợp đồng tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi một dự án nhóm B. Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP, thời gian thẩm tra dự án nhóm B là 15 ngày, do đó thời gian thực hiện hợp đồng được ghi là 15 ngày.

21/02/2019 07:02

Trong quá trình thực hiện, công ty ông Tạng đã hoàn thành báo cáo thẩm tra và trình chủ đầu tư trước thời hạn 15 ngày.

Hơn 2 tháng sau, Sở chuyên ngành mới thẩm định xong và có quyết định phê duyệt dự án. Lúc này chủ đầu tư mới yêu cầu công ty nghiệm thu và thanh toán hợp đồng. Tuy nhiên, thời gian thực hiện hợp đồng đã hết.

Ông Tạng hỏi, công ty ông có cần phải ký phụ lục điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng để ký biên bản nghiệm thu hay không? Thời gian nghiệm thu ngoài thời gian thực hiện hợp đồng có phù hợp không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc thẩm tra phục vụ công tác thẩm định được hướng dẫn chi tiết tại Điều 10 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Như vậy, sản phẩm tư vấn thẩm tra phải được chủ đầu tư nghiệm thu trước khi trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Tuy nhiên, trong câu hỏi chưa nêu các điều khoản về nghiệm thu, thanh toán trong hợp đồng tư vấn thẩm tra. Do đó, Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để có ý kiến cụ thể về việc ký phụ lục điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng phục vụ công tác nghiệm thu, thanh toán của công ty. Việc điều chỉnh hợp đồng được quy định tại Mục 5 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Chinhphu.vn