In bài viết

Có thể dùng hợp đồng tương tự để chứng minh năng lực?

(Chinhphu.vn) – Để tham gia thi công xây dựng công trình có quy mô cấp IV thì tổ chức phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ hạng III trở lên.

18/12/2018 11:02

Ông Lưu Hoàng Dương tham khảo Khoản 20, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ và Điều 10 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng đều thấy có nội dung, trường hợp tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực thì được tham gia các lĩnh vực trên đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp IV.

Ông Dương hỏi, vậy đơn vị thi công không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng mà có hợp đồng tương tự và nhân lực phù hợp thì có được không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tổ chức tham gia thi công xây dựng công trình phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định tại Khoản 20 và Khoản 32, Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo đó, để tham gia thi công xây dựng công trình có quy mô cấp IV thì tổ chức phải đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ hạng III trở lên.

Chinhphu.vn