In bài viết

Có thể được hưởng 2 chế độ thương binh và bệnh binh?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Thế (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) là thương binh, tỷ lệ thương tật 71%. Ông Thế đề nghị cơ quan chức năng giải đáp việc ông có thể được hưởng đồng thời 2 chế độ thương binh và bệnh binh không.

23/06/2011 15:52

Ông Thế tham gia cách mạng và bị thương ở chiến trường Đông Nam Bộ. Tháng 6/1976, ông Thế về địa phương và được hưởng chế độ mất sức lao động.

Đến năm 1990, ông Thế được chuyển sang hưởng chế độ thương binh. Nay ông Thế muốn biết, ông có được xem xét để hưởng hai chế độ thương binh và bệnh binh không?

Sau khi xem xét, kiểm tra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang có ý kiến về trường hợp của ông Thế như sau:

Căn cứ hồ sơ đang lưu trữ tại Sở, ông Nguyễn Văn Thế nhập ngũ tháng 4/1970, bị thương ngày 22/9/1973 và được Hội đồng Giám định y khoa Đoàn 157 giám định, kết luận tỷ lệ mất sức lao động do thương tật là 41%.

Năm 1995, Hội đồng Giám định y khoa Trung ương giám định và kết luận ông Thế mất 71% sức lao động do thương tật. Hiện nay, ông Thế đang hưởng trợ cấp thương tật hàng tháng hạng 2/4, tỷ lệ 71%.

Năm 1976, do sức khỏe yếu nên ông Thế được Ty Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Bắc (cũ) giải quyết cho về nghỉ chế độ mất sức lao động (nay là bệnh binh 2/3). Như vậy, ông Thế có 8 năm 2 tháng công tác liên tục.

Tại Biên bản giám định khả năng lao động số 121/HT ngày 22/12/1975 của Hội đồng Giám định y khoa Đoàn 157 giám định cho ông Thế khi về nghỉ mất sức lao động có ghi tình trạng bệnh tật như sau: Khoét nhãn cầu phải vỡ xương hốc mắt phải thương tật 41%, suy nhược cơ thể và kết luận: giảm thể chất 61% kể cả thương tật.

Như vậy, ông Thế đã được giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật chung với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng thì ông Nguyễn Văn Thế không đủ điều kiện hưởng 2 chế độ bệnh binh và thương binh.

 

- Bệnh binh có thời gian công tác liên tục trong quân đội, công an từ 15 năm trở lên hoặc chưa đủ 15 năm công tác liên tục trong quân đội, công an nhưng cộng thời gian công tác thực tế trước đó có đủ 20 năm trở lên đồng thời là thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% trở lên thì được hưởng 2 chế độ trợ cấp: bệnh binh và thương tật.

- Bệnh binh có thời gian công tác trong quân đội, công an dưới 15 năm được hưởng đồng thời cả 2 chế độ trợ cấp nếu sau khi đã trừ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật mà tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật còn từ 41% trở lên. Nếu sau khi trừ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật mà tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật còn dưới 41% thì được chọn hưởng một trong hai chế độ trợ cấp: bệnh binh hoặc thương binh.

(Trích Thông tư 25/2007/TT-BLĐTBXH)

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã có văn bản giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc