In bài viết

Có thể lập bổ sung khu vực bỏ phiếu tại nơi cách ly tập trung

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Trần Thị Thu Cúc (Hà Nam), các địa phương đã phát Thẻ cử tri, tuy nhiên tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp, nhiều nơi số hộ dân bị đi cách ly tập trung lớn. Bà hỏi, những nơi mà cử tri bị đi cách ly tập trung đông thì tổ chức bầu cử thế nào? Những nơi cách ly tập trung mới nhận thêm người thì tổ chức bỏ phiếu như thế nào?

19/05/2021 15:02

Về vấn đề này, Hội đồng bầu cử Quốc gia trả lời như sau:

Trường hợp cơ sở cách ly tập trung, địa bàn phải thực hiện phong tỏa có số lượng cử tri quá lớn hoặc có nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch cao, thì UBND cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung, địa bàn bị phong tỏa cân nhắc, có thể quyết định thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu riêng tại cơ sở cách ly tập trung, địa bàn bị phong tỏa sau khi báo cáo và được sự phê chuẩn của UBND cấp huyện. Trên cơ sở đó, quyết định thành lập Tổ bầu cử để chủ động phụ trách công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Các trường hợp thẻ cử tri đã được phát, nhưng sau đó bị đi cách ly tập trung, chậm nhất 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, thì cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu ở nơi có cơ sở cách ly tập trung để được bổ sung vào danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tại nơi mới.

Nơi cách ly thu lại thẻ cử tri trước đó, bổ sung vào danh sách cử tri và cấp thẻ cử tri mới để tham gia bỏ phiếu, đồng thời thông báo ngay đến UBND cấp xã nơi đã phát thẻ cử tri để cập nhật thông tin về việc cử tri bỏ phiếu ở nơi khác.

Hoặc người phụ trách cơ sở cách ly tập trung có trách nhiệm lập danh sách và thông báo đến UBND cấp xã nơi có cơ sở cách ly tập trung để bổ sung vào danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cách ly tập trung theo quy định tại Điều 34 của Luật Bầu cử. Đồng thời thông báo ngay đến UBND cấp xã nơi cử tri đã có tên trong danh sách cử tri trước đó để cập nhật thông tin về việc cử tri bỏ phiếu ở nơi khác.

Chinhphu.vn