In bài viết

Có thể nộp bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh

(Chinhphu.vn) – Khi tham dự thầu gói thầu xây lắp, nhà thầu có thể nộp bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc với giá trị, hiệu lực và các yêu cầu khác theo hồ sơ mời thầu.

11/09/2018 09:02

Đơn vị của bà Nguyễn Thị Nguyệt (Đà Nẵng) đang đánh giá hồ sơ dự thầu một gói thầu xây lắp. Theo quy định, hình thức bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc (đối với trường hợp đặt cọc), không quy định nộp tiền mặt.

Tuy nhiên, khi sử dụng hình thức đặt cọc bằng séc, hầu hết các nhà thầu rất lúng túng trong việc “ghi” séc, do các quy định về tổ chức lựa chọn hiện nay không quy định rõ vấn đề này.

Ngoài ra, khi các nhà thầu bị mất bảo đảm dự thầu, chủ đầu tư rất khó thu bảo đảm dự thầu, do trong tài khoản của nhà thầu không đủ số tiền viết trên séc.

Do đó, trong hồ sơ mời thầu, bên mời thầu yêu cầu bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

Bà Nguyệt hỏi, vậy khi có một nhà thầu nộp bảo đảm dự thầu bằng séc thì nhà thầu đó có bị đánh giá là không đạt ở bước đánh giá sự hợp lệ của hồ sơ dự thầu hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 19.1 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc (đối với trường hợp đặt cọc) như quy định tại Mục 19.2 CDNT. Để bảo đảm tịch thu được bảo đảm dự thầu trong trường hợp nhà thầu vi phạm khi tham dự thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu nộp séc bảo chi.

Theo đó, khi tham dự thầu gói thầu xây lắp, nhà thầu có thể nộp bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc với giá trị, hiệu lực và các yêu cầu khác theo hồ sơ mời thầu.

Chinhphu.vn