In bài viết

Có thể sửa hồ sơ mời thầu?

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Đức Mạnh (tỉnh Vĩnh Phúc) hỏi: Gói thầu bao gồm cả phần xây lắp và thiết bị đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tuy nhiên khi lập hồ sơ mời thầu lại bị thiếu phần thiết bị, vậy, phần thiết bị còn lại sẽ được xử lý như thế nào?

01/02/2016 08:02

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm cả phần xây lắp và thiết bị nhưng khi lập hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu chỉ mời phần xây lắp mà bỏ sót phần thiết bị. Trong trường hợp này, nếu gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu nhưng chưa đến thời điểm đóng thầu thì bên mời thầu phải tiến hành sửa đổi hồ sơ mời thầu theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp gói thầu đã tiến hành mở thầu để đánh giá thì xử lý tình huống theo quy định tại Khoản 15, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn