In bài viết

Có thể thương thảo khi nhà thầu đưa giá cao hơn dự toán?

(Chinhphu.vn) – Đối với gói thầu tư vấn, trong quá trình thương thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu có thể thương thảo về các chi phí liên quan đến dịch vụ tư vấn trên cơ sở phù hợp với yêu cầu của gói thầu và điều kiện thực tế theo quy định.

01/12/2020 09:02

Đơn vị ông Nguyễn Văn Phong (Hà Nội) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát, hình thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Sau khi mở thầu gói thầu kỹ thuật và có quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng về kỹ thuật thì đơn vị tổ chức mở gói tài chính của nhà thầu xếp hạng thứ nhất. Tuy nhiên, giá gói thầu của nhà thầu lại cao hơn giá dự toán gói thầu được phê duyệt (giá dự toán gói thầu được phê duyệt sau khi mở gói kỹ thuật).

Ông Phong hỏi, vậy trong quá trình thương thảo đơn vị ông có thể thương thảo giá dự thầu của nhà thầu bằng hoặc thấp hơn giá dự toán gói thầu được hay không? Hoặc với tình huống như nêu trên thì xử lý thế nào là hợp lý (vì giá dự toán gói thầu được phê duyệt thay đổi sau khi mở thầu gói kỹ thuật)?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm đ Khoản 3 Điều 40 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong các nội dung về thương thảo hợp đồng là thương thảo về các chi phí liên quan đến dịch vụ tư vấn trên cơ sở phù hợp với yêu cầu của gói thầu và điều kiện thực tế.

Theo đó, đối với gói thầu tư vấn, trong quá trình thương thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu có thể thương thảo về các chi phí liên quan đến dịch vụ tư vấn trên cơ sở phù hợp với yêu cầu của gói thầu và điều kiện thực tế theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn