In bài viết

Có thể tự nhận hạng chứng chỉ hành nghề xây dựng?

(Chinhphu.vn) - Đối với chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật không ghi hạng và vẫn còn hạn sử dụng, cá nhân được cấp chứng chỉ đối chiếu kinh nghiệm thực hiện công việc, điều kiện năng lực hoạt động xây dựng quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP và Thông tư 08/2018/TT-BXD để tự nhận hạng.

22/02/2019 08:02

Ông Nguyễn Quang Dũng (Đắk Nông) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số vướng mắc về cách xác định cấp công trình đối với cống hộp và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cụ thể như sau:

Công ty ông Dũng đang thực hiện thẩm định phê duyệt đề cương dự toán công tác khảo sát thiết kế xử lý sạt trượt tuyến đường giao thông nông thôn, theo đó trong kiến nghị giải pháp xử lý của nhà thầu có nêu giải pháp đặt 1 cống hộp thoát nước mưa song song với đường, có kích thước thông thủy là 2m x 2m, chiều dài tuyến cống khoảng 10m (không phục vụ giao thông).

Tuy nhiên, đến phần xác định cấp công trình cống phục vụ công tác lựa chọn nhà thầu và thẩm tra dự toán công tác tư vấn lập báo cáo kỹ thuật thì không thể xác định được cấp công trình. Theo quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD, hạng mục cống này không quy định trong Phụ lục 1, Mục 2.10; còn tại Phụ lục 02 là quy định với tuyến cống tròn (tiêu chí phân cấp tại mục này quy định là đường kính).

Vậy theo quy định thì cống hộp nêu trên xác định cấp công trình như thế nào?

Ông Dũng cũng muốn biết, đối với chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật không ghi hạng thì cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề nêu trên được thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đến cấp nào?

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 44 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề có thời hạn tối đa là 5 năm. Vậy chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng theo quy định tại Điều 52 Nghị định này cũng chỉ có thời hạn tối đa là 5 năm.

Tuy nhiên hiện tại vẫn tồn tại chứng chỉ kỹ sư định giá nhưng không có quy định về thời hạn hiệu lực. Vậy việc xác định hiệu lực của chứng chỉ kỹ sư định giá như thế nào? Chứng chỉ kỹ sư định giá có được xem là chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Cách xác định cấp công trình cống hộp: Đối với tuyến cống thoát nước mưa trong trường hợp không xác định được đường kính trong của cống, có thể vận dụng việc phân cấp công trình dựa trên tiết diện tương đương của cống.

Theo đó, đối với tuyến cống hộp có kích thước thông thủy 2,0 x 2,0 m; chiều dài tuyến cống ≤1.000 mm là công trình cấp 2 (theo Mục 2.10 Bảng 2 Phụ lục 2 Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng).

Đối với chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật không ghi hạng (ban hành theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003) và vẫn còn hạn sử dụng, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đối chiếu kinh nghiệm thực hiện công việc và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ và Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 của Bộ Xây dựng để tự nhận hạng trong quá trình hoạt động xây dựng.

Theo quy định tại Điểm 1 Điều 1 Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 1/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng: “Đối với chứng chỉ hành nghề không ghi thời hạn hiệu lực thì cá nhân được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2018”.

Như vậy, kể từ ngày 30/6/2018 không tồn tại chứng chỉ kỹ sư định giá không có quy định về thời hạn hiệu lực.

Chinhphu.vn