In bài viết

Có tính thuế bảo vệ môi trường khi lập dự toán xây dựng?

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Vũ Tiến Dũng (Lào Cai), khi xây dựng đơn giá ca máy, đối với chi phí nhiên liệu (xăng, dầu) có đơn vị lập dự toán tách riêng giá trị của phần thuế bảo vệ môi trường và tính vào dự toán sau thuế, phần chi phí khác (không tính chi phí nhiên liệu phụ, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế GTGT).

11/02/2022 07:20

Ông Dũng hỏi, chi phí thuế bảo vệ môi trường trong dự toán xây dựng theo cách tính như trên đúng hay sai?

Theo mẫu báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng tại Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì không có nội dung đánh giá năng lực đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế. Tuy nhiên một số đơn vị thẩm định yêu cầu tư vấn thẩm tra phải đánh giá nội dung này.

Vậy, việc đánh giá năng lực đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế có thuộc phạm vi công việc thẩm tra không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Quy định hiện hành không có chi phí thuế bảo vệ môi trường trong khi lập dự toán xây dựng.

Phí bảo vệ môi trường là khoản phí thuộc chi phí khác trong trường hợp tự khai thác vật liệu, nhiên liệu.

Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng tại Phụ lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng không có nội dung đánh giá năng lực của các đơn vị khảo sát, tư vấn thiết kế.

Tuy nhiên, việc tư vấn thẩm tra đánh giá năng lực của các đơn vị, cá nhân thực hiện khảo sát, tư vấn thiết kế là cần thiết để bảo đảm điều kiện năng lực theo quy định trước khi thực hiện các nội dung thẩm tra theo quy định.

Chinhphu.vn