In bài viết

Công an xã nghỉ việc có được trợ cấp một lần?

(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Tấn Lâm làm việc tại Công an thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp từ ngày 11/7/2011 đến nay. Tuy nhiên, do thay thế Công an chính quy về thị trấn nên ông Lâm thuộc số Công an viên được thay thế.

10/04/2019 09:02

Theo thông báo, ông Lâm không được hỗ trợ 1,5 tháng lương/năm theo Pháp lệnh Công an xã cũng như Nghị quyết số 219/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Tháp do chưa làm việc đủ 15 năm và không thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Ông Lâm hỏi, trường hợp của ông Nhà nước có hỗ trợ gì không?

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã, quy định:

“Phó Trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng…”.

Theo Khoản 1, Điều 21 Nghị quyết số 219/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp:

“Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp lại tổ chức để thực hiện bố trí kiêm nhiệm các chức danh thì được hưởng trợ cấp 1,5 tháng tiền lương theo mức lương cơ sở tại thời điểm thôi việc cho mỗi năm công tác”. Công an viên cấp xã không thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Đề nghị ông Lâm đối chiếu trường hợp của mình với quy định trên, nếu đủ điều kiện thì đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện theo quy định.

Chinhphu.vn