In bài viết

Công bố danh sách đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận

(Chinhphu.vn) – Theo kết quả bầu cử do Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Thuận công bố, toàn tỉnh đã bầu đủ 50/50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

28/05/2016 17:35

Cụ thể, tại Ninh Thuận, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trúng cử đạt: 50/50 đại biểu trong đó đại biểu nữ là 14 (chiếm tỷ lệ 28%), đại biểu dân tộc thiểu số: 07 (14%), đại biểu ngoài đảng: 02 (4%), đại biểu tái cử: 18 (36%).

Đơn vị bầu cử số 1  

1. Nguyễn Tiến Đức

2. Nguyễn Thị Hồng Hà

3. Trần Văn Hải (Linh mục Trần Văn Hải)

4. Hà Anh Quang

5. Phan Phương Uyên

Đơn vị bầu cử số 2

1. Vũ Ngọc Đương

2. Chamaléa Thị Thủy

3. Pi Năng Thị Thủy

4. Pi Năng Thị Mai

Đơn vị bầu cử số 3

1. Nguyễn Dâng Tuyển

2. Phan Hữu Đức

3. Pi Năng Thị Hốn

Đơn vị bầu cử số 4

1. Trần Văn Đông

2. Tô Ngọc Phương

3. Phạm Đăng Thành

4. Trịnh Thế Cường

5. Phạm Thị Hanh

Đơn vị bầu cử số 5

1. Châu Thanh Hải

2. Lê Văn Bình

3. Nguyễn Quang Huỳnh

Đơn vị bầu cử số 6

1. Trần Minh Nam

2. Nguyễn Đức Thanh

3. Lưu Xuân Phương

4. Trần Văn Hùng
(Thượng tọa Thích Hạnh Thể)

Đơn vị bầu cử số 7

1. Lưu Xuân Vĩnh

2. Trần Minh Lực

3. Lê Đình Cẩn

4. Thái Phương Phiên

5. Trần Thị Hường

Đơn vị bầu cử số 8

1. Nguyễn Đức Thanh

2. Châu Thị Thanh Hà

3. Lê Văn Lợi

4. Lê Văn Khuê

5. Nguyễn Huệ Khải

Đơn vị bầu cử số 9

1. Đàng Thị Mỹ Hương

2. Huỳnh Cầm

3. La Thoại Như Trang

Đơn vị bầu cử số 10

1. Nguyễn Thị Luyện

2. Nguyễn Hữu Tuấn

3. Trịnh Minh Hoàng

4. Trần Đỗ Oanh

5. Trương Xuân Vỹ

Đơn vị bầu cử số 11

1. Nguyễn Anh Linh

2. Nguyễn Minh Trứ

3. Nguyễn Phạm Bảo Ngọc

Đơn vị bầu cử số 12

1. Nguyễn Văn Thuận

2. Nguyễn Văn Nhựt

3. Thái Văn Lai

4. Bá Bình Yên

5. Kiều Như Bổn